Python 变量作用域

本网站用的阿里云ECS,推荐大家用。自己搞个学习研究也不错
几个概念:

 • python能够改变变量作用域的代码段是def、class、lamda.
 • if/elif/else、try/except/finally、for/while 并不能涉及变量作用域的更改,也就是说他们的代码块中的变量,在外部也是可以访问的
 • 变量搜索路径是:本地变量->全局变量

 • python能够改变变量作用域的代码段是def、class、lamda.

 1. def scopetest():  
 2.     localvar=6;  
 3.     print(localvar)  
 4.     
 5. scopetest()  
 6. #print(localvar) #去除注释这里会报错,因为localvar是本地变量  
 • if/elif/else、try/except/finally、for/while

 1. while True:  
 2.     newvar=8  
 3.     print(newvar)  
 4.     break;  
 5.   
 6. print(newvar)  
 7.   
 8. try:  
 9.     newlocal=7  
 10.     raise Exception  
 11. except:  
 12.     print(newlocal)#可以直接使用哦  

输出结果:8 8 7

可见这个关键字中定义变量,他们的作用域跟外部是一致的,这个跟Java的作用域概念有点不一样。

 • 变量搜索路径是:本地变量->全局变量

 1. def scopetest():  
 2.     var=6;  
 3.     print(var)#   
 4.       
 5. var=5   
 6. print(var)  
 7. scopetest()  
 8. print(var)  

输出结果:5 6 5

这里var 首先搜索的是本地变量,scopetest()中 var=6相当于自己定义了一个局部变量,赋值为6. 当然如果的确要修改全局变量的值,则需要如下:

 1. def scopetest():  
 2.     global var   
 3.     var=6;  
 4.     print(var)#   
 5.       
 6. var=5   
 7. print(var)  
 8. scopetest()  
 9. print(var)  

输出结果:5 6 6

再看一种这种情况:

 1. def scopetest():  
 2.     var=6;  
 3.     print(var)#   
 4.     def innerFunc():  
 5.         print(var)#look here   
 6.     innerFunc()  
 7.       
 8. var=5   
 9. print(var)  
 10. scopetest()  
 11. print(var)  

输出结果:5 6 6 5
根据调用顺序反向搜索,先本地变量再全

未经允许不得转载:演道网 » Python 变量作用域

赞 (0)
分享到:更多 ()

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册